Vedtægter

Vedtægter for Herning Judo og Jiu-jitsu Klub:

Forenings navn er Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub. Dets Hjemsted er Herning Kommune.

Det er klubbens formål at tilbyde interesserede i judo og/ eller Jiu-Jitsu mulighed for at dyrke disse aktiviteter samt med udgangspunkt i disse aktiviteter at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.
Det vil sige i overensstemmelse med grundtanken i judo at fremme gode karakteregenskaber og livsprincipper, samt ved hensigtsmæssig træning at give sine medlemmer en sund legemlig og social udvikling.

For de medlemmer, der træner Jiu-Jitsu gælder desuden, at disse opøves i Jiu-Jitsu, så de i en given situation i nødstilfælde, for at unddrage sig legemlig overlast, kan udøve nødvendig selvforsvar.

Klubben skal være tilsluttet DANSK JUDO UNION (DJU) og er tilsluttet DGI og DJSF.

Som medlem i klubben kan optages enhver. Gør specielle forhold sig gældende, kan bestyrelsen til enhver tid nægte optagelse i klubben.

Optagelse af umyndige personer kræver værges underskrift.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har ret til at deltage i alle klubbens arrangementer. Til æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet klubben støtte.

Alle økonomiske forhold afgøres af bestyrelsen. Ansvarlige for økonomiske dispositioner er formand og kasserer, to i forening.

Træningslederen skal godkendes af bestyrelsen og følge de af DJU, DGI og DJSF gældende regler.

Klubkontingent betales for en hel- eller en halv sæson forud fra 1. januar til 31. december. For nye medlemmer reduceres første betaling i forhold til antal resterende måneder i sæsonen. Såfremt kontingent ikke er betalt kan bestyrelsen nægte vedkommende medlem adgang til træningslokalerne.

Medlemmer der er i kontingent restance for mere end 2 mdr. fra forfaldsdag registres som passive uden træningsret eller stemmeret.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke efterlever lovens bestemmelser, eller som udviser en optræden, der skader klubbens omdømme.

Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

Ekskluderede medlemmer kan anke eksklusionen til først kommende generalforsamling hvor det efter alm. stemmeflertal afgøres om eksklusionen skal ophæves. Denne afgørelse er endelig.

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges for 2 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Desuden vælges hvert år 2 bestyrelses suppleanter.
Valgene finder sted på ordinær generalforsamling.
Valgbare er alle personer der er medlem af klubben samt personlig myndig, ligeledes er forældre til børn i klubben valgbare.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er mødt.

Klubbens regnskabsår går fra den 1.1. til 31.12. Klubbens regnskab oplæses til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal foreligge revideret til generalforsamlingen.

Kassereren fører forhandlingsprotokollen samt varetager forefaldende kontorarbejde og opdatering af medlemmer i conventus. I formandens fravær fungerer kassereren som formand.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts – april måned.

DAGSORDEN:

– Valg af dirigent
– Formanden aflægger beretning.
– Kasseren gennemgår regnskabet.
– Indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen.
– Valg af bestyrelses suppleanter, der vælges for ét år ad gangen.
– Valg af revisor, der vælges for ét år ad gangen.
– Evt.

Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske skriftlig, samt ved ophæng i klubben 1 måned før generalforsamlingen, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Stemmeret udøves ved personlig fremmøde. Stemmeret har alle medlemmer i klubben som ikke er i kontingent restance og som er myndige.

Ekstra ordinært generalforsamling skal afholdes når 10 medlemmer kræver det.

Indkaldelsen til ekstraordinært generalforsamling skal ske skriftlig med 14 dages varsling, her kan kun behandles dagsordenen.

Klubben kan ikke opløses, sålænge 5 af dets medlemmer kræver dens beståen. Opløsning kan kun ske ved ordinært eller ekstraordinært generalforsamling.

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, som er i overensstemmelse med klubbens formål.

Godkendt af generalforsamlingen Herning d. 08-07-1972

Rettelser på generalforsamlingerne d.

30 10 63 – 30 09 65 – 18 06 69 – 31 05 72 – 08 07 74 – 07 06 77 – 28 04 81 – 11 05 82 –
04 04 84 – 26 03 85 – 14 04 90 – 16 04 97 – 14 04 99 – 26 04 00 – 28 04 01 – 10 04 02 –
29 04 06 – 26 03 08 – 23 04 12 – 07 05 13 – 10 04 14

Vedtægter for centret:

Herning Judo og Jiu-Jitsu Center er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune.

Institutionens formål er at erhverve og drive træningscenter i Herning. Centeret skal drive og ledes som Judo og Jiu-Jitsu Center, men det kan også stilles til rådighed for anden idræt, i det omfang bestyrelsen skønner at sådan brug kan finde sted uden gene for det givne formål.

Institutionens formue af midler, der er skænket til eller måtte tilfalde den som arv, gave eller tilskud.

Institutionens drift gennemføres ved frivillige bidrag, lejeindtægter og eventuelle tilskud fra det offentlige.

Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for institutionen.

Overskud der ikke findes nødvendig for institutionens drift, indsættes i en bank eller sparekasse eller anbringes efter reglerne for anbringelser af umyndiges midler. Værdi papirer skal noteres i institutionens navn, og det skal i det hele sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.

For de forpligtigelser, som institutionen ved dennes bestyrelse påtager sig, hæfter alene institutionens formue.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 4 + 1 medlem idet Herning kommune udpeger 1 medlem for et tidsrum svarende til en valgperiode.

På hver andet af de årlige generalforsamlinger Jvf. 6. vælger center medlemmer 2 bestyrelsesmedlemmer fra idrætsinteresserede i Herning kommune til centerbestyrelsen, mens de øvrige medlemmer vælges med 1 medlem fra Judo afd. og 1 medlem fra Jiu-Jitsu afd.

Medlemmer af centeret er alle idrætsinteresserede i Herning kommune der har betalt et årligt kontingent på kr. 5,00 eller alle personer der har medlemsskab af Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub.

Valgbare til bestyrelsen er alle myndige der er medlem af institutionen.

Herning Judo og Jiu-Jitsu Center afholder årlige generalforsamlinger i forbindelse med klubbens generalforsamling med følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af regnskabet.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Evt.

Indvarsling skal ske skriftlig 14 dage for generalforsamlingen, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved alm. stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

I en af generalforsamlingen autoriseret protokol optages et kort referat af forhandlingerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen der selv vælger sin formand, næstformand og kasserer, varetager anliggender vedr. institutionen.

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformanden) stemme afgørende.

Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse, dog således at der til to medlemmer i forening kan meddeles prokura. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden (næstformanden) mindst hver 12. måned og i øvrigt så ofte, der er anledning hertil. Indvarslingen sker skriftlig med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

I en af formanden (næstformanden) autoriseret protokol optages et kort referat af forhandlingerne.

Protokollen underskrives af de mødte.

Institutionens regnskab går fra 1/1 til 31/12.

Det årlige regnskab skal være afsluttet senest 2 måneder efter regnskabets udløb.

Regnskab skal forsynes med underskrift af bestyrelsen og revisionspåtegning af en af bestyrelsen valgt revisor. Efter revisionens afslutning fremsendes det reviderede regnskab til Herning Kommune og Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub til orientering.

Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted efter godkendelse af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling i Herning Judo og Jiu-Jitsu Center.

Der kræves 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte.

Skulle forholdene stille sig således, at der bliver umuligt eller uønskelig at fortsætte institutionens drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger i Herning Judo og Jiu-Jitsu Center med mindst 14 dages varsel træffe bestemmelse om institutionens ophør.

Opløsningen af institutionen skal ske ved Skifteretten i Herning.

Evt. formue tilfalder Herning Judo & Jiu-Jitsu Klub eller idrætslige formål i Herning Kommune.

Herning d. 6-9-1983

Den originale vedtægt er underskrevet af:

Erik Nielsen Formand
Poul Madsen Sekretær
Niels Th. Jensen Kasserer
Knud Nielsen Valgt af byrådet
Heine B. Madsen Bestyrelsesmedlem
Vedtægterne er ændret på generalforsamling d. 16. april 1997. – 23. april 2012.