Vedtægter

Vedtægter for Herning Judo og Jiu-jitsu Klub:

§ 1 Forenings navn er Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub. Dets Hjemsted er Herning Kommune.

§ 2 Formål:

a. Det er klubbens formål at tilbyde interesserede i Judo og/ eller Jiu-Jitsu mulighed for at dyrke disse aktiviteter samt med udgangspunkt i disse aktiviteter at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

b. Det vil sige i overensstemmelse med grundtanken i judo at fremme gode karakteregenskaber og livs principper, samt ved hensigtsmæssig træning at give sine medlemmer en sund legemlig og social udvikling.

c. For de medlemmer, der træner Jiu-Jitsu gælder desuden, at disse opøves i Jiu-Jitsu, så de i en given situation i nødstilfælde, for at unddrage sig legemlig overlast, kan udøve nødvendig selvforsvar.

§ 3 Klubben skal være tilsluttet Dansk Judo & Ju-Jitsu Union (DJU) og er tilsluttet DGI og DJSF.

§ 4 Optagelse.

a. Som medlem i klubben kan optages enhver.

b. Gør specielle forhold sig gældende, kan bestyrelsen til enhver tid nægte optagelse i klubben.

c. Optagelse af umyndige personer kræver værges underskrift.

§ 5 Æresmedlemmer

a. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har ret til at deltage i alle klubbens arrangementer.

b. Til æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet klubben støtte.

§ 6 Det økonomiske ansvar.

a. Alle økonomiske forhold afgøres af bestyrelsen.

b. Ansvarlige for økonomiske dispositioner er formand og kasserer, to i forening.

§ 7 Træningslederen skal godkendes af bestyrelsen og følge de af DJU, DGI og DJSF gældende regler.

§ 8 Kontingenter.

a. Klubkontingent betales for en hel- eller en halv sæson forud fra 1. januar til 31. december.

b. For nye medlemmer reduceres første betaling i forhold til antal resterende måneder i sæsonen.

c. Såfremt kontingent ikke er betalt kan bestyrelsen nægte vedkommende medlem adgang til trænings lokalerne.

d. Medlemmer der er i kontingentrestance for mere end 2 mdr. fra forfaldsdag registreres som passive uden træningsret eller stemmeret.

§ 9 Udmeldelse/ekskludering

a. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke efterlever lovens bestemmelser, eller som udviser en optræden, der skader klubbens omdømme.

b. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

c. Ekskluderede medlemmer kan anke eksklusionen til først kommende generalforsamling hvor det efter almindelig stemmeflertal afgøres om eksklusionen skal ophæves. Denne afgørelse er endelig.

§ 10 Bestyrelsens sammensætning

a. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år af gangen.

b. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

c. Desuden vælges hvert år 2 bestyrelses suppleanter.

d. Valgene finder sted på ordinær generalforsamling.

e. Valgbare er alle personer der er medlem af klubben samt personlig myndig, ligeledes er forældre til børn i klubben valgbare.

f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er mødt.

g. I formandens fravær fungerer kassereren som formand.

§ 11 Regnskabet

a. Klubbens regnskabsår går fra den 1.1. til 31.12.

b. Klubbens regnskab oplæses til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

c. Regnskabet skal foreligge revideret til generalforsamlingen.

§ 12 Ordinær generalforsamling.

a. Afholdes hvert år i marts – april måned.

b. DAGSORDEN:

– Valg af dirigent
– Formanden aflægger beretning.
– Kassereren gennemgår regnskabet.
– Indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen.
– Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen.
– Valg af revisor, der vælges for ét år ad gangen.
– Evt.

c. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske skriftlig, samt ved ophæng i klubben 1 måned før generalforsamlingen, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

d. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

e. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

f. Stemmeret udøves ved personlig fremmøde.

g. Stemmeret har alle medlemmer i klubben som ikke er i kontingentrestance og som er myndige.

h. Forældre har stemmeret, på vegne af umyndige børn, som er medlem af klubben.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når 10 medlemmer kræver det.

b. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 14 dages varsel, her kan kun behandles dagsordenen.

§ 14 Klubbens opløsning

a. Klubben kan ikke opløses, så længe 5 af dets medlemmer kræver dens beståen.

b. Opløsning kan kun ske ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

c. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, som er i overensstemmelse med klubbens formål.

Godkendt af generalforsamlingen Herning d. 08-07-1972

Rettelser på generalforsamlingerne d.

30 10 63 – 30 09 65 – 18 06 69 – 31 05 72 – 08 07 74 – 07 06 77 – 28 04 81 – 11 05 82 –
04 04 84 – 26 03 85 – 14 04 90 – 16 04 97 – 14 04 99 – 26 04 00 – 28 04 01 – 10 04 02 –
29 04 06 – 26 03 08 – 23 04 12 – 07 05 13 – 10 04 14 – 20 05 18