Vedtægter

Vedtægter for Herning Judo og Jiu-jitsu Klub:

§ 1

Foreningens navn er Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub (HJJK)

Dets hjemsted er Herning Kommune

Disse vedtægter findes i mappe i klubbens kontor og på www.hjjk.dk

§ 2

Formål:

a. Det er klubbens formål at tilbyde interesserede i Judo og Jiu-Jitsu mulighed for at dyrke disse aktiviteter samt med udgangspunkt i disse aktiviteter at udvikle medlemmernes evne og lyst til engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

b. Det vil sige i overensstemmelse med grundtanken i Judo at fremme gode karakteregenskaber og livs prensipper, samt ved hensigtsmæssig træning at give sine medlemmer en sund legemlig og social udvikling.

c. For de medlemmer der træner Jiu-Jitsu gælder desuden at disse opøves i Jiu-Jitsu så de i en given situation i nødstilfælde for at unddrage sig legemlig overlast, kan udøve nødvendig selvforsvar.

§ 3

Klubben skal være tilsluttet Dansk Judo &Ju-Jitsu Union (DJU) Dansk Jiu-Jitsu & Selvforsvars Forbund (DJSF) Dansk Idræts Forbund (DIF) Dansk Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI).

§ 4

Optagelse.

a. Som medlem i klubben kan optages enhver som er fyldt 5 år(Judo) eller 8 år ( Jiu-Jitsu) under hendsyn til pkt. 4b. 4c. 9a/c.

b. Gør specielle forhold sig gældende kan bestyrelsen til en hver tid nægte optagelse i klubben.

c. Optagelse af umyndige personer kræver værges underskrift.

§ 5

Æresmedlemmer.

a. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingent fri og har ret til at deltage i alle klubbens arrangementer men uden stemmeret til bestyrelsesmøder med mindre de er valgt til bestyrelsen. Bilagt vedtægterne er en oversigt over æresmedlemmer med angivelse af hvornår de blev æresmedlem og motivation for det.

b. Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer som ikke medlemmer, der har ydet klubben støtte.

§ 6

Det økonomiske ansvar.

a. Alle økonomiske forhold afgøres af bestyrelsen, ide driftsmæssige standardbetalinger håndteres af kassereren og mindre beløb 1000kr.

Pludselige opståede udgifter kan håndteres indledningsvis af kasserer og fordmand i forening. Disse udgifter godkendes da af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

b. Ansvarlig for gennemførelsen af de økonomiske dispositioner er formanden og kasserer, to i forening.

§ 7

Leveregler.

a. Træningslederen skal godkendes af bestyrelsen have en børneattest hvis de træner børn og unge under 15 år og følge de af DJU. DJSF. DGI. DIF. gældende regler.

b. Hjælpetrænere udpeges af træningslederen, skal hvis de er over 15 år have en børneattest hvis de træner børn/unge under 15 år. og følge samme regler som træningslederen.

c. Nyt trænere træner så vidt mulig ikke alene det første halve år.

d. På ture og lejre skal trænere hvis der er mindre en to godkendes af bestyrelsen.

e. Ingen træner mødes med et barn eller enkelte af børnene udenfor træningssituationen.

f. Ingen går ind på modsatte køns omklædning og baderum. Føler man sig ikke klart defineret som mand/dreng eller kvinde/pige, træffes særlig aftale med trænerne.

g. I kampsport og selvforsvar kan det ikke undgåes, at man tilfældigt eller for at udføre teknikken kommer til at røre modstanderens private/intime områder.

Træneren skal være særligt opmærksom på at undgå dette. Hvor det kan forudses at sandsynligheden er høj, bør modstanderen i videst mulig omfang være af samme køn, og kontakten skal begrænses til det absolut nødvendige.

Det er enhver elevs ret, at sige fra ved berøring, man føler ubehag ved, men hvis det er nødvendigt for den rette udførelse af teknikken må man finde en makker, man kan gennemføre teknikken med.

h. Kram ved stævner og lignende er manga steder tradition, som vi gerne støtter op om, men det er ok at sige fra. Det er ikke træneren og enkelte/udvalgte børn/elever som krammer.

i. Vi taler ordentlig til hinanden og undgår uoverensstemmelser i dojoen,

Ingen bandeord sjofle tilråb, eller kommentarer om hinandens kroppe.

j. Forældre opfordres til at overvære træningen fra klublokalet, men kun i sjælne tilfælde fra stolerække i dojoen.

k. Enhver der hører rygter om overgreb/upassende adfærd har pligt til at kontakte bestyrelsen.

l. Bestyrelsen har pligt til at reagere prompte på melding om overgreb og søge støtte hos DJU. DJSF. DIF. eller DGI.

m. BørneTelefonen gratis og anonymt mandag til torsdag kl.12-21 fredag kl.12-19. 116111

n. Forældretelefonen mandag til torsdag kl.12-21 fredag kl.12-19. 35555557

o. FagTelefonen mandag til fredag fra kl.12-14. 35555558

§ 8

Indmelding og kontingenter

a. Indmelding og opkrævning sker via KlubModul.

b. Såfremt kontingent er opkrævet, men ikke betalt kan bestyrelsen nægte vedkommende medlem adgang til træningslokalerne.

c. Medlemmer der er i kontingent restance for mere en to måneder fra opkrævning registreres som passive uden trækningsret eller stemmeret.

e. Æresmedlemmer og træningslederen er kontingentfri, godkendte hjælpetrænere betaler halv kontingent.

§ 9

Udmeldelse/ekskludering.

a. Bestyrelsen kan ekskluderer et medlem der ikke efterlever lovens bestemmelser, eller som udviser en optræden, der skader klubbens omdømme.

b. Udmelde eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

c. Ekskluderede medlemmer kan anke til førstkommende generalforsamling hvor det efter almindelig stemmeflertal afgøres om eksklusionen skal ophæves. Denne afgørelse er endelig.

§ 10.

Bestyrelsens sammensætning.

a. Bestyrelsen består af. 5 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år af gangen.

b. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

c. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter.

d. Valgene finder sted på ordinær generalforsamling og er skriftlige hvis at medlem ønsker det.

e. Valgbare er alle personer der er medlem af klubben, samt personlig myndige, ligeledes er forældre til børn i klubben valgbare.

f. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når 3 medlemmer er mødt.

g. I formandens fravær fungerer kassereren som formand.

§. 11

Regnskabet

a. Klubbens regnskab går fra den 1-1 til 31-12.

b. Klubbens regnskab oplæses til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

c. Regnskabet skal foreligge revideret til generalforsamlingen.

§ 12

Ordinær Generalforsamling.

a. Afholdes hvert år i marts-april måned.

h. DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning
  • Kassereren gennemgår regnskabet.
  • Indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år af gangen.
  • Valg af revisor, der vælges for et år af gangen.
  • Evt.

c. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt på Facebook, samt ved ophæng i klubben 1 måned før generalforsamlingen, og forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden hænges op i klubben og fremlægges på Facebook 7 dage før generalforsamlingen.

d. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

e. Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

f. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde.

g. Stemmeret har alle klubbens medlemmer som er myndige og som ikke er i kontingentrestance.

h. Forældre har stemmeret på vegne af umyndige børn som er medlem i klubben.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling

a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når 10 medlemmer kræver det.

b. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt på Facebook med 14 dages varsel, der kan kun behandles dagsordenen.

§ 14.

Klubbens opløsning

a. Klubben kan ikke opløses så længe 5 af dets medlemmer kræver dens beståen.

b. Opløsning kan kun ske ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

c. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, som er i overensstemmelse med klubbens formål.

Godkendt på generalforsamling 20-11-2020

Rettelser på generalforsamling d.

30–10-63. 30-09-65. 18-06-69. 31-05-72. 08-07-74. 07-06-77. 28-04-81. 11-05-82. 04-04-84. 26-03-85. 14-04-90. 16-04-97. 14-04-99. 26-04-00. 28-04-01. 10-04-02. 29-04-06 26-03-08 23-04-12. 07-05-13. 10-04-14. 20-05-18 20-11-20